social facebook social google social twitter social email

Karbantartó

A karbantartó munktárs hirdetése a "letöltés" szóra kattintva tekinthető meg:   "letöltés"

Tesz igazgató

Göd Város Önkormányzatának pályázati kiírása

TESZ igazgatói pozíció betöltésére

Ikt.sz.: 09/440-1/2020

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:  Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • Vezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki gazdasági vagy műszaki végzettség
 • Min. 25 milliárdos keretösszegű állami vagy önkormányzati projekt lebonyolításban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok).
 • Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás.
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.10.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-címre határidőben kell megküldeni. Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/440-1/2020, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.16.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Göd Város Önkormányzata honlapja – 2020. augusztus 10.
 • Gödi Körkép – 2020. augusztusi lapszáma
 • Településellátó Szervezet honlapja – 2020. augusztus 10.

Gazdasági és jogi igazgató helyettes

Göd Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozott idejű 5 év (2025.09.30-ig) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 5 év (2025.09.30-ig)-ig szól.
A munkavégzés helye:  Pest megye, 2132 Göd, Duna utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladatait a Településellátó Szervezet SZMSZ-ének III.2.2.-ben leírtak szerint végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági
vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett
szakképzettséggel – és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági
vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes
könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie; ,
• hasonló területen vezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél
• Gazdasági vezetésre vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

2020. 07. 29. Megtekintés
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ud5e6zhve5 2/2
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
• Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. §
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló
előterjesztést

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/383-1/2020 , valamint a
munkakör megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati
határidő lejártát követő első ülésén dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés
esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.god.hu - 2020. július 24.
• goditesz.hu - 2020. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
09/383/2020, valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Göd | Élelmezési ügyintéző

Élelmezési ügyintéző

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet élelmezési ügyintéző munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Foglalkoztatás jellege:                   teljes munkaidőben 

Pályázati feltétel:                            középfokú képesítés, gyakorlott szintű MS office alkalmazások

Pályázati feltételnél előnyt jelent:     felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés, államháztartási területen szerzett talpasztalat, hasonló területen szerzett tapasztalat, ASP gyakorló szintű ismerete

 

Munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó feladatok:                        

Étkezéssel kapcsolatos pénzügyi, számviteli nyilvántartások kezelése, pénzügyi adminisztratív, valamint elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása. Tartozások figyelése, egyeztetése, érintettek értesítése

Munkakör pályázat elbírálása után azonnal betölthető. 

Göd | Parkfenntartó

Parkfenntartó

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet parkfenntartó munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:            hétfőtől péntekig 7-15.30-ig, határozatlan idejű teljes munkaidős közalkalmazotti állásban

Pályázati feltétel: 8 általános

Feladata:             A Termálfürdő területén parkgondozás (fűnyírás, gereblyézés, szemétszedés, virágültetés, stb.).

Göd | Közterületi takarító és kisegítő

Közterületi takarító és kisegítő

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet közterületi takarító és kisegítő, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                       hétfőtől péntekig 07.30 - 16.00 óráig                                 

Pályázati feltétel:            8 általános

Feladata:                        Közterek, közterületi parkok, járdák árkok tisztán tartása

 

A Kjt. rendelkelkezései alapján a minimálbért munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel egészítjük ki.

 

Göd | Gépész

Gépész

A Településellátó Szervezet pályázatot hirdet gépész munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.

 

Munkaidő:                        Heti 20 órában részmunkaidőben                                

Pályázati feltétel:            műszaki végzettség, uszodagépész végzettség előny

Feladata:                        Termálstrandon uszodagépész feladatok elvégzése

 

 

 

 

A meghírdetett állásokkal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető Bóbisné Csillától a 06-27-530-610-es számon, önéletrajzaikat a telepulesellato@god.hu vagy bobiscsilla@god.hu címre várjuk. 

Copyright 2017 goditesz.hu
Göd Településellátó Szervezet

Time: 0.0695 ms | Memory: 2.59MB | Version: 3.5